Arxiu Històric Municipal de Mollet del Vallès

L'AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS US DONA LA BENVIGUDA!

Zona de identificação

Identificador

CAT AHMVA

Forma autorizada do nome

Arxiu Històric Municipal de Mollet del Vallès

Forma(s) paralela(s) de nome

  • Arxiu Municipal de Mollet del Vallès
  • Archivo Histórico Municipal de Mollet del Vallès

Outra(s) forma(s) de nome

Tipo

  • Municipal
  • Histórico
  • Público

Zona de contacto

 

Dolors González Reche

Tipo

Endereço

Endereço

Carrer de Joan Brossa

Localidade

Mollet del Vallès

Região

Barcelona

Nome do país

Espanha

Código Postal

08100

Telefone

93 563 51 19

Fax

Email

Nota

área de descrição

Histórico

La història de l'Arxiu Municipal de Mollet del Vallès està íntimament vinculada a la tasca dels secretaris de l'Ajuntament, que actuen com a secretaris-arxivers. No obstant fou l'alcalde Antoni Subirana qui exigí, en data 25 de gener de 1869, un inventari detallat de tota la documentació municipal i ordenà la construcció d'un armari per a custodiar-la. Des d'aleshores, tenim constància dels següents inventaris de la documentació de l'arxiu municipal:
1875-1885, realitzat pel secretari Teodor Vila Termens
1905, dos inventaris elaborats pel secretari Josep Alsina
1906, inventari d'Enric Rojas Cantos
Fou el 29 d'octubre de 1983 quan s'adoptà l'acord de creació de l'Arxiu Històric Municipal de Mollet del Vallès.
El mes de gener de 2003, arran del trasllat de l'Arxiu Històric Municipal a les noves dependències de la Casa de la Vila, s'inicià un procés de qualificació de la seva funció d'arxiu administratiu i històric i de dinamització de la seva missió pública, de conservació i custòdia de la documentació municipal, i dels diversos fons, per ser posats al servei dels ciutadans i d'estudiosos i investigadors.
Aquest procés sorgia d'un estudi de diagnosi que l'Ajuntament havia encarregat l'any 2001, prèviament al trasllat, a l'Associació d'Arxivers de Catalunya. Segons aquest estudi, es plantejava ja la necessitat ineludible d'aplicar el contingut de la nova Llei 10/2001, d'arxius i documents i, més concretament, amb la necessitat de redactar un pla director. Aquest Pla director per a la reorganització de l'Arxiu Municipal de Mollet del Vallès es va acabar de redactar a finals de 2004 en col·laboració amb la Diputació de Barcelona.
A partir d'aquest moment, sempre amb el suport de la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament treballa amb aquesta guia de treball establerta aplicant un nou sistema de classificació, desenvolupant els instruments de descripció i, en definitiva, evolucionant cap a l'establiment d'un sistema de gestió documental per a tota la institució i un arxiu accessible per a tothom. Actualment, l'Arxiu Històric Municipal és el servei responsable de gestionar, tractar, organitzar, conservar i difondre el patrimoni documental de la ciutat de Mollet del Vallès. La seva missió és preservar la memòria de la ciutat i fer-la accessible a la ciutadania

contexto cultural e geográfico

Mandatos/Fontes de autoridade

estrutura administrativa

Políticas de gestão e entrada de documentos

Prédios

Acervos documentais

El contingut del fons abasta un període cronològic que va del segle XV al segle XXI si bé, la documentació que es conserva fins al 1890 és molt escassa. A banda del fons del’Ajuntament de Mollet del Vallès que constitueix el principal fons que es conserva a l'Arxiu, es disposa també d'una sèrie de fons i col·leccions no municipals, procedents de donacions externes. En aquest sentit, l'Arxiu ha obert també una important línia de treball de captació i tractament de fons externs. Així, en els últims 8 anys s'han incorporat a l'Arxiu, entre d'altres, la Col·lecció Martí Pou, la Col·lecció Andreu Malgà, el fons de la Teneria Moderna Franco-Española, popularment coneguda com la Pelleria, i el fons documental de Jordi Solé i Tura.

Instrumentos de pesquisa, guias e publicações

De moment, l'Ajuntament no disposa d'instruments de descripció definits, tret d'un quadre general dels diversos fons i col·leccions que custodia, publicat a la pàgina web municipal

área de acesso

horário de funcionamento

Dilluns a dijous: 08:00 a 18:00.
Divendres: 08:00 a 15:00.

Condição de acesso e uso

Els usuaris i usuaries podran demanar consultar tota aquella documentació municipal, dins del marc que estableix la normativa vigent. Només caldrà adreçar la corresponent consulta al Registre d'Entrada, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) o la Seu electrònica de l'Ajuntament.

Acessibilidade

área de serviços

serviços de pesquisa

L'arxiu disposa d'una sala de consultes pública i una biblioteca amb fons locals, així com de material gràfic i de la legislació corresponent.

serviços de reprodução

L'arxiu disposa d'un servei de reproducciò dels documents, amb taxes establertes a nivell públic.

Áreas públicas

Zona do controlo

Identificador da descrição

Identificador da instituição

Regras ou convenções utilizadas

·ISAD
·ISDIAH
· ISAAR
· ISDF
· NODAC

Estatuto

Final

Nível de detalhe

Parcial

Datas de criação, revisão ou eliminação

2021-06-01

Línguas e escritas

  • catalão
  • espanhol ibérico

Script(s)

Fontes

Notas de manutenção

Pontos de acesso

Pontos de acesso

  • Área de transferência

Contacto principal

Carrer de Joan Brossa
Mollet del Vallès, Barcelona
ES 08100