Showing 148 results

Archival description
Fons personals Item
Print preview View:

148 results with digital objects Show results with digital objects

Testament 1428-11-17

Testament que atorga Jaume Ros de la Sagrera, de Sant Vicenç de Mollet; nomena marmessors Ramon Borrell i el seu fill Salvador Ros, també de Mollet. Deixa 10 lliures per la seva ànima i de tots els difunts, i per pagar el seu enterrament al cementiri de Sant Vicenç de Mollet. Dona també diverses sumes de diners per als bacins de Sant Vicenç i la candela de Santa Maria, i per a la capella de Santa Maria de Belulla (Canovelles). Deixa encarregades 33 misses per la seva ànima i per les dels parents seus difunts.
Testimonis: Bertomeu Eymeric i Joan Teixidor, tots dos de Mollet.
Escrivà: Ramon Romaguera, vicari de l’església de Sant Vicenç de Mollet, regent de l’escrivania de dita església en nom del rector Pere Vernet.

Ramon Ros Castelló

Àpoca 1448-04-14

Àpoca per la qual Pere Incla, fill de Francesc Company àlies Incla, hereu i propietari del mas Incla de Santa Maria de Palau Solità, reconeix que Eulàlia filla de Cristòfol (...?) àlies Mascort i de Salvadora, difunts, de Santa Maria de Gallecs li ha pagat 30 lliures per la dot. Fet a Santa Maria de Palau Solità. Testimonis: Joan Blanch i Miquel Sanxis de Granollers.
Escrivà: Lluis Emanuel de Cruylles, prior del monestir de Sant Llorenç de Munt.

Ramon Ros Castelló

Testament 1465-01-20

Testament que atorga Francesc Mascort de Santa Maria de Gallecs (Gallex). Marmessors: Francesc Lledó àlies Compte de Sant Esteve de Palaudàries i Elianor, oncle i esposa, respectivament del testador. Vol que l’enterrin al cementiri de la parròquia de Santa (Beata) Maria de Gallecs. Deixa diverses quantitats per pagar deutes i per ànimes dels difunts i la seva. Testimonis: Jaume Vilarrosal de Parets i Joan Llagostera, escolar de Mollet.
Escrivà: Imbert o Umbert Gallart, prevere, rector de l’església parroquial de Santa Maria de Gallecs (Gallex)

Ramon Ros Castelló

Testament 1479-08-00

Testament que atorga Joan Collell hereu del mas Collell de Santa Maria de Sallent, diòcesi de Vic. Marmessors: Bernat Collell (Colell) àlies Mascort fill seu i Elianor, dona del testador. Vol que l’enterrin al cementiri de Santa (Beata) Maria de Gallecs (Guallex). Testimonis: Antoni Plana i Marc Morell, tots dos de Gallecs.
Escrivà: Imbert o Umbert Gallart, prevere, rector de l’església parroquial de Gallecs (Gallex)

Ramon Ros Castelló

Àpoca 1489-10-23

Àpoca per la qual Gaspar Esteve i el seu fill Gaspar, del mas Masqueró de Santa Maria de Barberà, reconeix que Antònia, filla de Vicenç Ros, vivent, i de Margarita, difunta, tots dos de Sant Vicenç de Mollet, li ha pagat 35 lliures pel dot matrimonial. Testimonis: Pere Cases, corder, ciutat de Barcelona, i Francesc Bonet, de Sant Feliu de Sabadell. Fet a Santa Maria de Barberà.
Notari: Pere Joan notari públic per autoritat reial per tot el principal de Catalunya i el regne de Mallorca.

Ramon Ros Castelló

Donació 1490-10-28

Donació i definició dels drets de legítima paterna i materna que atorga Bartomeu Collells fill de Joan Collells i de Joana, la seva difunta esposa, de la parròquia de Santa Maria de Sallent, diòcesi de Vic, a Bernat Collells àlies Mascort, habitant a la parròquia de Santa Maria de Gallecs. Es fa referència al mas Collells de Sallent i a la parròquia de Sant Fruitós del monestir de Sant Benet de Bages. Testimonis: Antoni Bou, de Palou, i Joan Castellet àlies (...)mon de Gallecs. Fet a Granollers. (En aquest document el cognom és Collells i al de 1470 és Collell).
Notari: Pere Ros, ciutadà de Barcelona, notari públic per a tota la terra i domini del senyor rei d’Aragó.

Ramon Ros Castelló

Testament 1492-09-04

Testament que atorga Miquela, esposa de Bernat Collell àlies Mascort, de la parròquia de Santa Maria de Gallecs, senyora útil i propietària del mas Mascort de Gallecs. Testimonis: Pere Estany de Gallecs i Pere Juste de Sant Vicenç de Mollet. (al mateix pergamí escriuen Gualechs i Gallex).
Notari: Antoni Andreu, prevere vicari i notari públic de dita església de Santa Maria de Gallecs.

Ramon Ros Castelló

Declaració 1497-12-15

Bartomeu Mascort, pagès de Santa Maria de Gallecs, propietari del mas Mascort de la mateixa parròquia, declara i reconeix els drets que ha de pagar a Jaume Joan de Vilatorta, senyor del castell de Plegamans, per les terres que té en dit terme de Gallecs. Còpia notarial de 1561.
Notari: Miquel Vives, notari públic per autoritat reial

Ramon Ros Castelló

Establiment 1498-01-19

Reconeixement d’un deute de 40 lliures que firma Sebastià Guerengol, fill de Ramon Guerengol, difunt, a favor de Benet Guerengol, fill de Joan, tots de Mollet, sobre els drets del mas Guerengol de dita parròquia. La Pia Almonia dels Pobres de la Seu de Barcelona té alguns drets sobre aquest mas. Testimonis: Sebastià Riera, Jaume Rossinyol i Bartomeu Rexach, tots de la parròquia de Sant Vicenç. Escriptura feta a Mollet.
Notari: Pere Marrull, ciutadà de Barcelona, notari públic de Granollers per autoritat reial per a totes les terres i dominis del rei d’Aragó.

Ramon Ros Castelló

Establiment 1498-05-13

Establiment atorgat per Jaume Mascort de la parròquia de Santa Maria de Gallecs a favor de Joan Castellet, de dita parròquia de diverses peces de terra situades al camp de Gallecs, subjectes a cens anual de diners i unes gallines. Estan sota senyoriu de la casa de Vilatzir. Fet a la casa de Vilatzir (Vilantzir). Testimonis: Guillem de Malla, donzell domiciliat a la ciutat de Vic i Joanot de Malla, donzell, fill del senyor de dita casa de Vilatzir.
Notari: Bartomeu Torrent notari públic de Barcelona per autoritat reial.

Ramon Ros Castelló

Results 11 to 20 of 148