Showing 148 results

Archival description
Fons personals Item
Print preview View:

148 results with digital objects Show results with digital objects

Establiment 1498-01-19

Reconeixement d’un deute de 40 lliures que firma Sebastià Guerengol, fill de Ramon Guerengol, difunt, a favor de Benet Guerengol, fill de Joan, tots de Mollet, sobre els drets del mas Guerengol de dita parròquia. La Pia Almonia dels Pobres de la Seu de Barcelona té alguns drets sobre aquest mas. Testimonis: Sebastià Riera, Jaume Rossinyol i Bartomeu Rexach, tots de la parròquia de Sant Vicenç. Escriptura feta a Mollet.
Notari: Pere Marrull, ciutadà de Barcelona, notari públic de Granollers per autoritat reial per a totes les terres i dominis del rei d’Aragó.

Ramon Ros Castelló

Venda 1297-11-07

Venda atorgada per Guillem de Pujol (Podiolo) fill del difunt Pere de Pujol, i Geralda la seva dona, i Guillema, mare de dit Guillem, i Arnau, marit de dita Guillema i Elisenda, germana de dit Guillem de Pujol, de la parròquia de Sant Vicenç de Mollet, a favor de Guillem des Clos i el seu fill Pere de dita parròquia, d’aquella peça de terra que tenen a la mateixa parròquia, al lloc anomenat Prat de Devesa, i la tenen pel senyor bisbe de Barcelona; el preu de venda són 45 sous de tern. Fet el VII idus de novembre de l’any del Senyor MCCXCVII. Testimonis: R. Cudina. Berenguer Am(er?), A. Burgès i Bernat Burgès. Signatura autògrafa de Bernat, bisbe de Barcelona, que ho subscriu.
Notari: Simon de Vilamajor, notari públic de Caldes de Montbui

Ramon Ros Castelló

Establiment 1498-05-13

Establiment atorgat per Jaume Mascort de la parròquia de Santa Maria de Gallecs a favor de Joan Castellet, de dita parròquia de diverses peces de terra situades al camp de Gallecs, subjectes a cens anual de diners i unes gallines. Estan sota senyoriu de la casa de Vilatzir. Fet a la casa de Vilatzir (Vilantzir). Testimonis: Guillem de Malla, donzell domiciliat a la ciutat de Vic i Joanot de Malla, donzell, fill del senyor de dita casa de Vilatzir.
Notari: Bartomeu Torrent notari públic de Barcelona per autoritat reial.

Ramon Ros Castelló

Testament 1500-10-05

Testament que atorga Benet Garangoll, fill de Joan Garangoll, difunt, de la parròquia de Sant Vicenç de Mollet. Nomena marmessors el seu oncle Joan Ros i Melcior Ros Subirà, també de Mollet. Elegeix sepultura al cementiri parroquial de Mollet, al túmul dels seus familiars. Vol que es paguin els seus deutes i que es facin misses i un novenari per la seva ànima. Testimonis: Tomàs Gràcia àlies Balasch i Pere Balasch, el seu fill, tots dos de Mollet. Fet el testament a Mollet.
Notari: Gabriel Romaguera, prevere, rector de l’església parroquial de Sant Vicenç de Mollet.

Ramon Ros Castelló

Censal mort 1509-06-23

Redempció d’un censal mort que fa Salvador Gili de la parròquia de Santa Maria de Badalona a canvi de 24 lliures de moneda barcelonina que li paga Bernat de Sentromà, de Sant Cebrià de Tiana; s’esmenta el dot de la difunta Francesca, que era de 24 lliures, mare de Salvador, fillastre de l’atorgant, veí de Sant Esteve de Parets. Document fet o datat a Barcelona. Testimonis: Francesc Pont, Gabriel Robi i Pere Janer; fideïcomís Joan Carcerenya. Va amb àpoca, al mateix pergamí, firmada pel mateix Salvador Gili.
Notari: Esteve Soley notari públic de Barcelona per autoritat reial.

Ramon Ros Castelló

Àpoca 1510-10-06

Antoni Gual (Quall) de Sant Esteve de Parets reconeix que Bernat Mascorts de Santa Maria de Gallecs li ha pagat 25 lliures que li devia segons debitori per la dot de Margarida, filla de dit Bernat i esposa d’Antoni. Fet a Sant Genís de Plegamans; testimonis: Narcís Fontanet, Miquel Plana i Miquel Semerti.
Notari: Narcís Rolf, notari públic de Caldes de Montbui per autoritat reial a tot el Principal de Catalunya

Ramon Ros Castelló

Venda 1514-02-17

Pere Font, pagès de Sant Cebrià de Cabanyes de la baronia i terme de Mogoda, ven per necessitat a Pere Aymerich i Joan Colomer, tots dos de Sant Vicenç de Mollet, el dret de lluir i redimir (ius luendi) d’una peça de terra situada als Prats de Mogoda. Fet a Santa Perpètua. Testimonis: Antoni Teixidor i Amador Planas de Santa Perpètua. Vistiplau amb signatura autògrafa de fra Llorenç Verra, prior del monestir de Santa Maria de Montalegre, com a senyor jurisdiccional. Va amb àpoca pel cobrament de 38 lliures, 14 sous i 4 diners.
Notari: Bernat Planas, notari públic de la baronia de Mogoda per autoritat apostòlica i del prior del monestir de Montalegre.

Ramon Ros Castelló

Sentència 1514-10-13

Sentència arbitral sobre la controvèrsia entre Joan Ros del Cloquer i Bernat Mascaró àlies Umbert tots dos de Sant Vicenç de Mollet sobre els drets de pas per un camí que passa pel camí ral de Mollet a Barcelona i per terres d’Antoni Fonolleda i el mas Umbert. S’esmenta un molí i el torrent de Cagadell. Actua de mediador i àrbitre fra Guerau Miquel de Vilatorta, monjo cambrer del monestir de Sant Cugat del Vallès.
Notari: Pere Çaragossa, notari públic de Barcelona per autoritat reial

Ramon Ros Castelló

Venda 1516-06-04

Venda atorgada per Pere Font de Sant Cebrià de Cabanyes a Joan Colomer i Pere Aymerich de Sant Vicenç de Mollet d’una peça de terra campa situada en la parròquia de Mollet al Pla de Mollet de pertinences del mas Cunill derruït de la parròquia de Santa Perpètua per tres lliures. S’afirma que la parròquia de Mollet era al terme de la baronia de Mogoda, cosa que no és correcta. Testimonis: Pere Leget àlies Torra de Cabanyes i Bartomeu Muntalt de la parròquia de Guaharans (?). Signatura autògrafa de fra Llorenç Verra, monjo, prior de la cartoixa de Santa Maria de Montalegre, en tant que senyor jurisdiccional. Al mateix document hi ha l’àpoca pel pagament del preu i es fa constar que al monestir se li paguen 2 lliures i 10 sous.
Notari: Bernardí Planas, notari públic per autoritat apostòlica de la baronia de Mogoda i del prior de la cartoixa de Santa Maria de Montalegre.

Ramon Ros Castelló

Àpoca 1523-05-17

Àpoca per la qual Jaume Salba de Santa Maria d’Antiga (Santiga) confessa i reconeix que Antiga, vídua de Bernat Mascort, i Antic Mascort, de Gallecs, li han pagat 50 lliures pel dot d’Antònia, filla i germana dels mateixos. Testimonis: Marc Raga de Santa Maria de Montmeló i Sebastià Antic Cos(...?) de Sant Vicenç de Mollet.
Notari: Joan Jeroni Canyelles, notari públic de Barcelona per autoritat reial.

Ramon Ros Castelló

Results 11 to 20 of 148