S'estan mostrant 148 resultats

Descripció arxivística
Fons personals UD simple
Vista prèvia d'impressió View:

148 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Àpoca 1545-02-15

Àpoca per la qual fra Jaume de Rocacrespa, monjo cambrer del monestir de Sant Cugat del Vallès reconeix que Cebrià Borrell de Sant Vicenç de Mollet, administrador legítim d’Eulàlia, impúber, filla de dit Cebrià i de la difunta Elionor, hereva universal de la seva difunta mare, lli ha donat 12 ducats d’or per raó del lluïsme de terra o foriscapi per una remuneració o transacció que dita Eulàlia va fer per Jaume Muntanyola, de Sant Julià de Palou, i de na Clara, difunta, com a hereva universal dels béns que foren del difunt Joan Ros del Cloquer, de Sant Vicenç de Mollet. Fet a Barcelona. Testimonis: honorable Francesc Vallers, mercader, i Francesc Beres i Jaume Bellisser, escrivans de Barcelona.
Notari: Pere Janer, notari públic de Barcelona per autoritat reial.

Ramon Ros Castelló

Venda 1514-02-17

Pere Font, pagès de Sant Cebrià de Cabanyes de la baronia i terme de Mogoda, ven per necessitat a Pere Aymerich i Joan Colomer, tots dos de Sant Vicenç de Mollet, el dret de lluir i redimir (ius luendi) d’una peça de terra situada als Prats de Mogoda. Fet a Santa Perpètua. Testimonis: Antoni Teixidor i Amador Planas de Santa Perpètua. Vistiplau amb signatura autògrafa de fra Llorenç Verra, prior del monestir de Santa Maria de Montalegre, com a senyor jurisdiccional. Va amb àpoca pel cobrament de 38 lliures, 14 sous i 4 diners.
Notari: Bernat Planas, notari públic de la baronia de Mogoda per autoritat apostòlica i del prior del monestir de Montalegre.

Ramon Ros Castelló

Àpoca 1403-01-30

Àpoca per la qual Jaume Esteve de la parròquia de Santa Maria de Montmeló, reconeix que els prohoms de la universitat (ajuntament) de les parròquies de Sant Esteve de Parets, Sant Vicenç de Mollet i Santa Maria de Gallecs li han pagat 15 lliures barcelonines que se li devien per raó d’un censal mort. Testimonis: Jaume de Prat de Sant Cristòfol de Lliçà i Pere Sard (Sardus) habitant de Montmeló.
Notari: Francesc Espanyol (Spanyolli) rector de Santa Maria de Montmeló i notari públic.

Ramon Ros Castelló

Establiment 1498-05-13

Establiment atorgat per Jaume Mascort de la parròquia de Santa Maria de Gallecs a favor de Joan Castellet, de dita parròquia de diverses peces de terra situades al camp de Gallecs, subjectes a cens anual de diners i unes gallines. Estan sota senyoriu de la casa de Vilatzir. Fet a la casa de Vilatzir (Vilantzir). Testimonis: Guillem de Malla, donzell domiciliat a la ciutat de Vic i Joanot de Malla, donzell, fill del senyor de dita casa de Vilatzir.
Notari: Bartomeu Torrent notari públic de Barcelona per autoritat reial.

Ramon Ros Castelló

Cancel·lació 1559-10-05

Bernat Duran ciutadà de Barcelona, en el seu nom, en el d’Eulàlia Rossa, vídua de Francesc Ros, hostaler de Barcelona, i en el de l’esposa del primer, Elisabet, cancel·len, davant del notari de Granollers, un deute que els devien Cebrià Borrell anomenat Ros del cloquer, conjuntament amb Antoni Lledó anomenat Ros del Cloquer i la seva esposa Eulàlia, de la parròquia de Mollet, que s’havia retornat parcialment i els deutors van reclamar que s’acabés de satisfer.
Notari: Benedicte Pla, notari per a tot el principat de Catalunya i els comtats de Rosselló i Cerdanya, a la vila de Granollers.

Ramon Ros Castelló

Àpoca 1588-10-27

Enric Mir, sastre, originari i habitant de la parròquia dels Sants Iscle i Victòria de Dosrius, esperant traslladar-se a viure a Mollet emet una àpoca i cancel·la el deute del dot determinat en els capítols matrimonials entre ell i la seva esposa Eulàlia, filla de Cebrià Borrell, del Ros del Cloquer, difunt, pagès de Mollet, després que Vicenç, hereu del mas de Ros del Cloquer hagués satisfet la quantitat de dues-centes vint lliures de Barcelona i dues caixes d’àlber com a aixovar.
Notari: Benedicte Pla notari per a tot el Principat i els comtats de Rosselló i Cerdanya, de la vila de Granollers.

Ramon Ros Castelló

Censal 1580-03-04

Jacob Muntanyola, Antic Fontanet, Lluís Puig i Antic Guasch, tutors de Bartomeu Mascort, hereu del mas Mascort de Gallecs i menor d’edat. També, Eulàlia Mascort, primera esposa del difunt Bartomeu Mascort i mare del menor.
Els quatre primers eren tutors de Bartomeu Mascort, menor d’edat i fill de Bartomeu Mascort, difunt. Els tutors, assessorats per Francesc Fort, es presenten davant de Joan Fonolleda, batlle de les parròquies de Mollet, Parets i Gallecs, a qui le plantgen l’emissió d’un censal per retornar el dot a Eulàlia Mascort, primera esposa del difunt, i evitar haver d’alienar una part de l’herència del fill. El batlle demana testimoni a dos pagesos que corroboren els fets i aconsellen l’emissió del censal. El batlle concedeix la petició i permet l’emissió d’un censal mort de cent lliures en el mercat (de Granollers).
Inclou àpoca de retorn d’una part del dot: Eulàlia, primera esposa del difunt Bartomeu Mascort i en el moment promesa de Jacob Llaurador, reconeix haver rebut cinquanta lliures de la segona esposa del difunt, Elisabet. També, Eulàlia retorna les cent lliures del censal al creditor, Lluís Sanosa de Martorelles, amb l’acord del seu futur marit.
Notari: Joan Antoni Albanell, notari de la vila de Granollers, redactat en l’escrivania de Joan Colomer, ferrer de la parròquia de Mollet; àpoca: Joan Antoni Albanell, notari de la vila de Granollers, redactat pel rector Jacob Sabater de Martorelles.

Ramon Ros Castelló

Àpoca 1595-03-30

Joan Cabòria, cirurgià de la parròquia de Sant Vicenç de Mollet i la seva esposa Francisca, filla d’Antoni Lledó anomenat Ros del Cloquer, ja difunt, emet una àpoca de cancel·lació del deute del dot de la seva esposa, que va rebre a través del germà de l’esposa, Vicenç.
Notari: Miquel Josep Bonet, notari públic per al Principat i els comtats de Rosselló i Cerdanya, a la vila de Granollers.

Ramon Ros Castelló

Àpoca 1576-09-13

Àpoca per la qual Jaume Cot, pagès, propietari del mas Cot de Santa Eulàlia de Ronçana, reconeix que la seva dona Antònia, filla del difunt Bartomeu Mascort i d’Elisabet, de Santa Maria de Gallecs, li ha pagat 200 lliures pel dot matrimonial. Fet a Granollers. Testimonis: Pere Many, menor, pagès de Palou, i Miquel Bris, pedrenyaler de Granollers.
Notari: Benet Plat, notari públic de Granollers per autoritat reial per a tot el Principat de Catalunya i els comtats de Rosselló i Cerdanya.

Ramon Ros Castelló

Àpoca 1578-05-27

Joan Fonolleda, pagès i batlle de la parròquia i vila de Mollet, Iolanda, la seva esposa, filla del difunt Antoni Lledó de can Ros del cloquer i Eulàlia, esposa d’aquest signen l’àpoca per la qual accepta haver rebut el dot de trescentes lliures i l’aixovar de la seva esposa, segons es va establir en els capítols matrimonials signats a l’església de Mollet, lliurats per la mare i els germans de Iolanda.
Notari: Benet Pla notari de Granollers, amb autoritat per tot el Principat de Catalunya i els comtats de Rosselló i Cerdanya.

Ramon Ros Castelló

Resultats 1 a 10 de 148