Mostrando 152 resultados

Descripción archivística
Fons personals
Imprimir vista previa Ver :

151 resultados con objetos digitales Muestra los resultados con objetos digitales

Ramon Ros Castelló

El fons conté 53 pergamins datats entre 1282-1602.
Altres documents en tractament: manuscrits datats entre 1326-1896 relacionats amb la masia Can Mulà de Gallecs, documents relacionats amb l'empresa Sedas Ros Campañà, SA datats entre 1931-1594, documents relacionats amb l'empresa ITISA datats entre 1948-197, documents patrimonials de la família datats entre 1948-1971, retalls de premsa i publicacions datats entre 1907-1990, fotografies de l'empresa i familiars.

Ramon Ros Castelló

Venda 1282-03-15

 • 46-46 - 1
 • Unidad documental simple
 • 1282-03-15
 • Parte deFons personals

Venda atorgada per Maria, filla del difunt Berenguer d’Spiellis i de la seva dona Astrugue, i esposa de Joan de Plans (Planius), amb el consens d’ell, per la qual venen i traspassen a Mateu Gerald de la parròquia de Santa Maria de Palau Solità i a la seva dona Elisenda dues quarteres de forment censals a recta mesura de Barcelona que dita Maria rep i ha de rebre cada any de cens en la festa de Sant Pere i Sant Feliu del mes d’agost en dues feixes de terra que tenen sota domini i alou seu al comtat de Barcelona, a Mollet (apud Molletum), per raó de successió de la seva mare. El preu són 11 lliures i cinc sous de moneda de Barcelona.Fet el primer dia dels idus de març de l’any del Senyor MCCLXXX secundo. Testimonis presents: Guillem de Vila, prevere; Romeus de Sabadell, Pere d’Ametlla (Amigdalario) i Pere de Plans.
Notari: Mateu Llobet, notari públic de Barcelona (Mathei Lupeti)

Ramon Ros Castelló

Donació 1423-07-27

 • 46-46 - 10
 • Unidad documental simple
 • 1423-07-27
 • Parte deFons personals

Donació que atorga Maria, vídua d’Arnau Sabater, guixer de Barcelona, hereu universal del difunt Gabriel Sabater, pintor de la mateixa ciutat, a favor d’Antònia, cunyada seva. Testimonis: Pere Roca, apotecari, Antoni Martí, notari i Pere de Torres, escrivà. Fet a la ciutat de Barcelona.
Notari: Julià dez Roure, notari públic.

Ramon Ros Castelló

Testament 1428-11-17

 • 46-46 - 11
 • Unidad documental simple
 • 1428-11-17
 • Parte deFons personals

Testament que atorga Jaume Ros de la Sagrera, de Sant Vicenç de Mollet; nomena marmessors Ramon Borrell i el seu fill Salvador Ros, també de Mollet. Deixa 10 lliures per la seva ànima i de tots els difunts, i per pagar el seu enterrament al cementiri de Sant Vicenç de Mollet. Dona també diverses sumes de diners per als bacins de Sant Vicenç i la candela de Santa Maria, i per a la capella de Santa Maria de Belulla (Canovelles). Deixa encarregades 33 misses per la seva ànima i per les dels parents seus difunts.
Testimonis: Bertomeu Eymeric i Joan Teixidor, tots dos de Mollet.
Escrivà: Ramon Romaguera, vicari de l’església de Sant Vicenç de Mollet, regent de l’escrivania de dita església en nom del rector Pere Vernet.

Ramon Ros Castelló

Àpoca 1448-04-14

 • 46-46 - 12
 • Unidad documental simple
 • 1448-04-14
 • Parte deFons personals

Àpoca per la qual Pere Incla, fill de Francesc Company àlies Incla, hereu i propietari del mas Incla de Santa Maria de Palau Solità, reconeix que Eulàlia filla de Cristòfol (...?) àlies Mascort i de Salvadora, difunts, de Santa Maria de Gallecs li ha pagat 30 lliures per la dot. Fet a Santa Maria de Palau Solità. Testimonis: Joan Blanch i Miquel Sanxis de Granollers.
Escrivà: Lluis Emanuel de Cruylles, prior del monestir de Sant Llorenç de Munt.

Ramon Ros Castelló

Testament 1465-01-20

 • 46-46 - 13
 • Unidad documental simple
 • 1465-01-20
 • Parte deFons personals

Testament que atorga Francesc Mascort de Santa Maria de Gallecs (Gallex). Marmessors: Francesc Lledó àlies Compte de Sant Esteve de Palaudàries i Elianor, oncle i esposa, respectivament del testador. Vol que l’enterrin al cementiri de la parròquia de Santa (Beata) Maria de Gallecs. Deixa diverses quantitats per pagar deutes i per ànimes dels difunts i la seva. Testimonis: Jaume Vilarrosal de Parets i Joan Llagostera, escolar de Mollet.
Escrivà: Imbert o Umbert Gallart, prevere, rector de l’església parroquial de Santa Maria de Gallecs (Gallex)

Ramon Ros Castelló

Testament 1479-08-00

 • 46-46 - 14
 • Unidad documental simple
 • 1479-08-00
 • Parte deFons personals

Testament que atorga Joan Collell hereu del mas Collell de Santa Maria de Sallent, diòcesi de Vic. Marmessors: Bernat Collell (Colell) àlies Mascort fill seu i Elianor, dona del testador. Vol que l’enterrin al cementiri de Santa (Beata) Maria de Gallecs (Guallex). Testimonis: Antoni Plana i Marc Morell, tots dos de Gallecs.
Escrivà: Imbert o Umbert Gallart, prevere, rector de l’església parroquial de Gallecs (Gallex)

Ramon Ros Castelló

Resultados 1 a 10 de 152