Showing 152 results

Archival description
Fons personals
Print preview View:

151 results with digital objects Show results with digital objects

Àpoca 1578-05-27

Joan Fonolleda, pagès i batlle de la parròquia i vila de Mollet, Iolanda, la seva esposa, filla del difunt Antoni Lledó de can Ros del cloquer i Eulàlia, esposa d’aquest signen l’àpoca per la qual accepta haver rebut el dot de trescentes lliures i l’aixovar de la seva esposa, segons es va establir en els capítols matrimonials signats a l’església de Mollet, lliurats per la mare i els germans de Iolanda.
Notari: Benet Pla notari de Granollers, amb autoritat per tot el Principat de Catalunya i els comtats de Rosselló i Cerdanya.

Ramon Ros Castelló

Censal 1580-03-04

Jacob Muntanyola, Antic Fontanet, Lluís Puig i Antic Guasch, tutors de Bartomeu Mascort, hereu del mas Mascort de Gallecs i menor d’edat. També, Eulàlia Mascort, primera esposa del difunt Bartomeu Mascort i mare del menor.
Els quatre primers eren tutors de Bartomeu Mascort, menor d’edat i fill de Bartomeu Mascort, difunt. Els tutors, assessorats per Francesc Fort, es presenten davant de Joan Fonolleda, batlle de les parròquies de Mollet, Parets i Gallecs, a qui le plantgen l’emissió d’un censal per retornar el dot a Eulàlia Mascort, primera esposa del difunt, i evitar haver d’alienar una part de l’herència del fill. El batlle demana testimoni a dos pagesos que corroboren els fets i aconsellen l’emissió del censal. El batlle concedeix la petició i permet l’emissió d’un censal mort de cent lliures en el mercat (de Granollers).
Inclou àpoca de retorn d’una part del dot: Eulàlia, primera esposa del difunt Bartomeu Mascort i en el moment promesa de Jacob Llaurador, reconeix haver rebut cinquanta lliures de la segona esposa del difunt, Elisabet. També, Eulàlia retorna les cent lliures del censal al creditor, Lluís Sanosa de Martorelles, amb l’acord del seu futur marit.
Notari: Joan Antoni Albanell, notari de la vila de Granollers, redactat en l’escrivania de Joan Colomer, ferrer de la parròquia de Mollet; àpoca: Joan Antoni Albanell, notari de la vila de Granollers, redactat pel rector Jacob Sabater de Martorelles.

Ramon Ros Castelló

Àpoca 1588-10-27

Enric Mir, sastre, originari i habitant de la parròquia dels Sants Iscle i Victòria de Dosrius, esperant traslladar-se a viure a Mollet emet una àpoca i cancel·la el deute del dot determinat en els capítols matrimonials entre ell i la seva esposa Eulàlia, filla de Cebrià Borrell, del Ros del Cloquer, difunt, pagès de Mollet, després que Vicenç, hereu del mas de Ros del Cloquer hagués satisfet la quantitat de dues-centes vint lliures de Barcelona i dues caixes d’àlber com a aixovar.
Notari: Benedicte Pla notari per a tot el Principat i els comtats de Rosselló i Cerdanya, de la vila de Granollers.

Ramon Ros Castelló

Definició 1355-07-18

Definició de drets que atorga i reconeix Bernat Mir de la vila de Sabadell a Bernat Calvet, fill del difunt Berenguer, de Sant Martí de Cerdanyola. Testimonis: Berenguer Janer, Miquel Bernat i Jaume Barçalona del mas Moragues.
Notari: Guillem Estaper (Stiperi), notari públic de Sabadell

Ramon Ros Castelló

Àpoca 1595-03-30

Joan Cabòria, cirurgià de la parròquia de Sant Vicenç de Mollet i la seva esposa Francisca, filla d’Antoni Lledó anomenat Ros del Cloquer, ja difunt, emet una àpoca de cancel·lació del deute del dot de la seva esposa, que va rebre a través del germà de l’esposa, Vicenç.
Notari: Miquel Josep Bonet, notari públic per al Principat i els comtats de Rosselló i Cerdanya, a la vila de Granollers.

Ramon Ros Castelló

Cancel·lació 1559-10-05

Bernat Duran ciutadà de Barcelona, en el seu nom, en el d’Eulàlia Rossa, vídua de Francesc Ros, hostaler de Barcelona, i en el de l’esposa del primer, Elisabet, cancel·len, davant del notari de Granollers, un deute que els devien Cebrià Borrell anomenat Ros del cloquer, conjuntament amb Antoni Lledó anomenat Ros del Cloquer i la seva esposa Eulàlia, de la parròquia de Mollet, que s’havia retornat parcialment i els deutors van reclamar que s’acabés de satisfer.
Notari: Benedicte Pla, notari per a tot el principat de Catalunya i els comtats de Rosselló i Cerdanya, a la vila de Granollers.

Ramon Ros Castelló

Concòrdia 1364-05-15

Concòrdia i pactes entre Arnau Mascort, Bartomeu Blanch, Maria vídua de Francesc Febrer i Francesca, filla d’aquests, tots ells de la parròquia de Santa Maria de Gallechs, per solucionar la qüestió i controvèrsia per causa del drets de regar els horts als voltants dels torrents de Villar i de Cagadell. Testimonis: Antoni Febrer i Feliu ¿Mason?. Fet a Granollers.
Notari: Pere Salvador, notari públic per tota la terra del rei d’Aragó, tinent de les escriptures de Mn. Jaume de Coll, difunt.

Ramon Ros Castelló

Àpoca 1403-01-30

Àpoca per la qual Jaume Esteve de la parròquia de Santa Maria de Montmeló, reconeix que els prohoms de la universitat (ajuntament) de les parròquies de Sant Esteve de Parets, Sant Vicenç de Mollet i Santa Maria de Gallecs li han pagat 15 lliures barcelonines que se li devien per raó d’un censal mort. Testimonis: Jaume de Prat de Sant Cristòfol de Lliçà i Pere Sard (Sardus) habitant de Montmeló.
Notari: Francesc Espanyol (Spanyolli) rector de Santa Maria de Montmeló i notari públic.

Ramon Ros Castelló

Àpoca 1409-09-03

Àpoca per la qual Salvador Mascort de Sant Esteve de la Garriga, originari del mas Cort de Santa Maria de Gallecs reconeix que Bernat Collell àlies Mascort, pare i legítim administrador de Jaume Mascort fill i hereu universal, li ha donat 20 lliures que se li devien pels drets de legítima paterna (hi ha un forat al text). Testimonis: Baltasar Tremunt de Santa Coloma de Marata i Bartomeu Carreras àlies Guerau de Sant Julià d’Argentona.
Notari: Pere Marrull, ciutadà de Barcelona, habitant a Granollers, notari públic per a totes les terres i dominis del sereníssim senyor rei d’Aragó.

Ramon Ros Castelló

Definició 1418-07-17

Definició i remissió dels drets de legítima paterna i materna que firma Margarita, filla de Jaume Ros i Margarita, i esposa de Ponç Torra de Sant Cebrià de Cabanyes, als seus esmentats pares; rep a canvi 55 lliures de moneda. Testimonis: Jaume Roca, rector de l’església de Santa Maria de Montmeló, Ramon Ferrer àlies Cabassa de Parets, Miquel Colomer de Santa Perpètua de Mogoda i Arnau Dezplà, oriünd del terme del castell de Sentmenat. Fet a la parròquia de Sant Vicenç de Mollet.
Notari: Berenguer de Jonquera, notari públic per autoritat de l’il·lustríssim rei d’Aragó

Ramon Ros Castelló

Results 41 to 50 of 152