Showing 152 results

Archival description
Fons personals
Print preview View:

151 results with digital objects Show results with digital objects

Definició 1355-07-18

Definició de drets que atorga i reconeix Bernat Mir de la vila de Sabadell a Bernat Calvet, fill del difunt Berenguer, de Sant Martí de Cerdanyola. Testimonis: Berenguer Janer, Miquel Bernat i Jaume Barçalona del mas Moragues.
Notari: Guillem Estaper (Stiperi), notari públic de Sabadell

Ramon Ros Castelló

Testament 1465-01-20

Testament que atorga Francesc Mascort de Santa Maria de Gallecs (Gallex). Marmessors: Francesc Lledó àlies Compte de Sant Esteve de Palaudàries i Elianor, oncle i esposa, respectivament del testador. Vol que l’enterrin al cementiri de la parròquia de Santa (Beata) Maria de Gallecs. Deixa diverses quantitats per pagar deutes i per ànimes dels difunts i la seva. Testimonis: Jaume Vilarrosal de Parets i Joan Llagostera, escolar de Mollet.
Escrivà: Imbert o Umbert Gallart, prevere, rector de l’església parroquial de Santa Maria de Gallecs (Gallex)

Ramon Ros Castelló

Declaració 1497-12-15

Bartomeu Mascort, pagès de Santa Maria de Gallecs, propietari del mas Mascort de la mateixa parròquia, declara i reconeix els drets que ha de pagar a Jaume Joan de Vilatorta, senyor del castell de Plegamans, per les terres que té en dit terme de Gallecs. Còpia notarial de 1561.
Notari: Miquel Vives, notari públic per autoritat reial

Ramon Ros Castelló

Censal mort 1509-06-23

Redempció d’un censal mort que fa Salvador Gili de la parròquia de Santa Maria de Badalona a canvi de 24 lliures de moneda barcelonina que li paga Bernat de Sentromà, de Sant Cebrià de Tiana; s’esmenta el dot de la difunta Francesca, que era de 24 lliures, mare de Salvador, fillastre de l’atorgant, veí de Sant Esteve de Parets. Document fet o datat a Barcelona. Testimonis: Francesc Pont, Gabriel Robi i Pere Janer; fideïcomís Joan Carcerenya. Va amb àpoca, al mateix pergamí, firmada pel mateix Salvador Gili.
Notari: Esteve Soley notari públic de Barcelona per autoritat reial.

Ramon Ros Castelló

Establiment 1556-06-22

Establiment en emfiteusi que atorga Joan Borrell, pagès de Sant Vicenç de Mollet a Cebrià Borrell àlies Ros del Cloquer, també de Mollet, d’una peça de terra que té a la mateixa parròquia, sota domini de la casa del mas Puig, al lloc dit la Vall de Palau. Fet a dins de la parròquia de Sant Vicenç de Mollet el 22 de juny de l’any de la Nativitat del Senyor de 1556. Testimonis: Jaume Garangol de Sant Vicenç de Mollet i Joan del Mou, de la diòcesi de Sarlat, del regne de França ara habitant a la parròquia de Mollet.

Ramon Ros Castelló

Venda 1565-12-18

Venda d’una peça de terra campa de cinc quarteres, situada al pla de Mollet, atorgada per Joan Colomer, ferrer de Sant Vicenç de Mollet, a favor d’Antoni Lladó àlies Ros, també de Mollet. Va amb àpoca de 300 lliures pel pagament del preu. Fet a Mollet. Testimonis: Bartomeu Fontanet i Tomàs Giralt, escrivà. Signa també Margarita Colomer. Firma donant el vistiplau fra Joan Camps, monjo ecònom de la cartoixa de Montalegre. A l’àpoca signa com a testimoni Antoni Banús, ferrer de Santa Perpètua de Mogoda, i Miquel ¿Mullerat?.
Notari: Esteve Janer, notari públic per autoritat reial.

Ramon Ros Castelló

Àpoca 1588-10-27

Enric Mir, sastre, originari i habitant de la parròquia dels Sants Iscle i Victòria de Dosrius, esperant traslladar-se a viure a Mollet emet una àpoca i cancel·la el deute del dot determinat en els capítols matrimonials entre ell i la seva esposa Eulàlia, filla de Cebrià Borrell, del Ros del Cloquer, difunt, pagès de Mollet, després que Vicenç, hereu del mas de Ros del Cloquer hagués satisfet la quantitat de dues-centes vint lliures de Barcelona i dues caixes d’àlber com a aixovar.
Notari: Benedicte Pla notari per a tot el Principat i els comtats de Rosselló i Cerdanya, de la vila de Granollers.

Ramon Ros Castelló

Àpoca 1545-02-15

Àpoca per la qual fra Jaume de Rocacrespa, monjo cambrer del monestir de Sant Cugat del Vallès reconeix que Cebrià Borrell de Sant Vicenç de Mollet, administrador legítim d’Eulàlia, impúber, filla de dit Cebrià i de la difunta Elionor, hereva universal de la seva difunta mare, lli ha donat 12 ducats d’or per raó del lluïsme de terra o foriscapi per una remuneració o transacció que dita Eulàlia va fer per Jaume Muntanyola, de Sant Julià de Palou, i de na Clara, difunta, com a hereva universal dels béns que foren del difunt Joan Ros del Cloquer, de Sant Vicenç de Mollet. Fet a Barcelona. Testimonis: honorable Francesc Vallers, mercader, i Francesc Beres i Jaume Bellisser, escrivans de Barcelona.
Notari: Pere Janer, notari públic de Barcelona per autoritat reial.

Ramon Ros Castelló

Results 31 to 40 of 152