Affichage de 152 résultats

Description archivistique
Fons personals
Aperçu avant impression Affichage :

151 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Ramon Ros Castelló

El fons conté 53 pergamins datats entre 1282-1602.
Altres documents en tractament: manuscrits datats entre 1326-1896 relacionats amb la masia Can Mulà de Gallecs, documents relacionats amb l'empresa Sedas Ros Campañà, SA datats entre 1931-1594, documents relacionats amb l'empresa ITISA datats entre 1948-197, documents patrimonials de la família datats entre 1948-1971, retalls de premsa i publicacions datats entre 1907-1990, fotografies de l'empresa i familiars.

Ramon Ros Castelló

Venda 1282-03-15

Venda atorgada per Maria, filla del difunt Berenguer d’Spiellis i de la seva dona Astrugue, i esposa de Joan de Plans (Planius), amb el consens d’ell, per la qual venen i traspassen a Mateu Gerald de la parròquia de Santa Maria de Palau Solità i a la seva dona Elisenda dues quarteres de forment censals a recta mesura de Barcelona que dita Maria rep i ha de rebre cada any de cens en la festa de Sant Pere i Sant Feliu del mes d’agost en dues feixes de terra que tenen sota domini i alou seu al comtat de Barcelona, a Mollet (apud Molletum), per raó de successió de la seva mare. El preu són 11 lliures i cinc sous de moneda de Barcelona.Fet el primer dia dels idus de març de l’any del Senyor MCCLXXX secundo. Testimonis presents: Guillem de Vila, prevere; Romeus de Sabadell, Pere d’Ametlla (Amigdalario) i Pere de Plans.
Notari: Mateu Llobet, notari públic de Barcelona (Mathei Lupeti)

Ramon Ros Castelló

Donació 1423-07-27

Donació que atorga Maria, vídua d’Arnau Sabater, guixer de Barcelona, hereu universal del difunt Gabriel Sabater, pintor de la mateixa ciutat, a favor d’Antònia, cunyada seva. Testimonis: Pere Roca, apotecari, Antoni Martí, notari i Pere de Torres, escrivà. Fet a la ciutat de Barcelona.
Notari: Julià dez Roure, notari públic.

Ramon Ros Castelló

Testament 1428-11-17

Testament que atorga Jaume Ros de la Sagrera, de Sant Vicenç de Mollet; nomena marmessors Ramon Borrell i el seu fill Salvador Ros, també de Mollet. Deixa 10 lliures per la seva ànima i de tots els difunts, i per pagar el seu enterrament al cementiri de Sant Vicenç de Mollet. Dona també diverses sumes de diners per als bacins de Sant Vicenç i la candela de Santa Maria, i per a la capella de Santa Maria de Belulla (Canovelles). Deixa encarregades 33 misses per la seva ànima i per les dels parents seus difunts.
Testimonis: Bertomeu Eymeric i Joan Teixidor, tots dos de Mollet.
Escrivà: Ramon Romaguera, vicari de l’església de Sant Vicenç de Mollet, regent de l’escrivania de dita església en nom del rector Pere Vernet.

Ramon Ros Castelló

Àpoca 1448-04-14

Àpoca per la qual Pere Incla, fill de Francesc Company àlies Incla, hereu i propietari del mas Incla de Santa Maria de Palau Solità, reconeix que Eulàlia filla de Cristòfol (...?) àlies Mascort i de Salvadora, difunts, de Santa Maria de Gallecs li ha pagat 30 lliures per la dot. Fet a Santa Maria de Palau Solità. Testimonis: Joan Blanch i Miquel Sanxis de Granollers.
Escrivà: Lluis Emanuel de Cruylles, prior del monestir de Sant Llorenç de Munt.

Ramon Ros Castelló

Testament 1465-01-20

Testament que atorga Francesc Mascort de Santa Maria de Gallecs (Gallex). Marmessors: Francesc Lledó àlies Compte de Sant Esteve de Palaudàries i Elianor, oncle i esposa, respectivament del testador. Vol que l’enterrin al cementiri de la parròquia de Santa (Beata) Maria de Gallecs. Deixa diverses quantitats per pagar deutes i per ànimes dels difunts i la seva. Testimonis: Jaume Vilarrosal de Parets i Joan Llagostera, escolar de Mollet.
Escrivà: Imbert o Umbert Gallart, prevere, rector de l’església parroquial de Santa Maria de Gallecs (Gallex)

Ramon Ros Castelló

Testament 1479-08-00

Testament que atorga Joan Collell hereu del mas Collell de Santa Maria de Sallent, diòcesi de Vic. Marmessors: Bernat Collell (Colell) àlies Mascort fill seu i Elianor, dona del testador. Vol que l’enterrin al cementiri de Santa (Beata) Maria de Gallecs (Guallex). Testimonis: Antoni Plana i Marc Morell, tots dos de Gallecs.
Escrivà: Imbert o Umbert Gallart, prevere, rector de l’església parroquial de Gallecs (Gallex)

Ramon Ros Castelló

Àpoca 1489-10-23

Àpoca per la qual Gaspar Esteve i el seu fill Gaspar, del mas Masqueró de Santa Maria de Barberà, reconeix que Antònia, filla de Vicenç Ros, vivent, i de Margarita, difunta, tots dos de Sant Vicenç de Mollet, li ha pagat 35 lliures pel dot matrimonial. Testimonis: Pere Cases, corder, ciutat de Barcelona, i Francesc Bonet, de Sant Feliu de Sabadell. Fet a Santa Maria de Barberà.
Notari: Pere Joan notari públic per autoritat reial per tot el principal de Catalunya i el regne de Mallorca.

Ramon Ros Castelló

Donació 1490-10-28

Donació i definició dels drets de legítima paterna i materna que atorga Bartomeu Collells fill de Joan Collells i de Joana, la seva difunta esposa, de la parròquia de Santa Maria de Sallent, diòcesi de Vic, a Bernat Collells àlies Mascort, habitant a la parròquia de Santa Maria de Gallecs. Es fa referència al mas Collells de Sallent i a la parròquia de Sant Fruitós del monestir de Sant Benet de Bages. Testimonis: Antoni Bou, de Palou, i Joan Castellet àlies (...)mon de Gallecs. Fet a Granollers. (En aquest document el cognom és Collells i al de 1470 és Collell).
Notari: Pere Ros, ciutadà de Barcelona, notari públic per a tota la terra i domini del senyor rei d’Aragó.

Ramon Ros Castelló

Testament 1492-09-04

Testament que atorga Miquela, esposa de Bernat Collell àlies Mascort, de la parròquia de Santa Maria de Gallecs, senyora útil i propietària del mas Mascort de Gallecs. Testimonis: Pere Estany de Gallecs i Pere Juste de Sant Vicenç de Mollet. (al mateix pergamí escriuen Gualechs i Gallex).
Notari: Antoni Andreu, prevere vicari i notari públic de dita església de Santa Maria de Gallecs.

Ramon Ros Castelló

Résultats 1 à 10 sur 152