Showing 49 results

Archival description
Fons personals
Print preview View:

49 results with digital objects Show results with digital objects

Censal mort 1509-06-23

Redempció d’un censal mort que fa Salvador Gili de la parròquia de Santa Maria de Badalona a canvi de 24 lliures de moneda barcelonina que li paga Bernat de Sentromà, de Sant Cebrià de Tiana; s’esmenta el dot de la difunta Francesca, que era de 24 lliures, mare de Salvador, fillastre de l’atorgant, veí de Sant Esteve de Parets. Document fet o datat a Barcelona. Testimonis: Francesc Pont, Gabriel Robi i Pere Janer; fideïcomís Joan Carcerenya. Va amb àpoca, al mateix pergamí, firmada pel mateix Salvador Gili.
Notari: Esteve Soley notari públic de Barcelona per autoritat reial.

Ramon Ros Castelló

Establiment 1498-01-19

Reconeixement d’un deute de 40 lliures que firma Sebastià Guerengol, fill de Ramon Guerengol, difunt, a favor de Benet Guerengol, fill de Joan, tots de Mollet, sobre els drets del mas Guerengol de dita parròquia. La Pia Almonia dels Pobres de la Seu de Barcelona té alguns drets sobre aquest mas. Testimonis: Sebastià Riera, Jaume Rossinyol i Bartomeu Rexach, tots de la parròquia de Sant Vicenç. Escriptura feta a Mollet.
Notari: Pere Marrull, ciutadà de Barcelona, notari públic de Granollers per autoritat reial per a totes les terres i dominis del rei d’Aragó.

Ramon Ros Castelló

Establiment 1498-03-15

Establiment atorgat per Jaume Mascort de la parròquia de Santa Maria de Gallecs a favor de Joan Castellet, de dita parròquia de diverses peces de terra situades al camp de Gallecs, subjectes a cens anual de diners i unes gallines. Estan sota senyoriu de la casa de Vilatzir. Fet a la casa de Vilatzir (Vilantzir). Testimonis: Guillem de Malla, donzell domiciliat a la ciutat de Vic i Joanot de Malla, donzell, fill del senyor de dita casa de Vilatzir.
Notari: Bartomeu Torrent notari públic de Barcelona per autoritat reial.

Ramon Ros Castelló

Àpoca 1510-10-06

Antoni Gual (Quall) de Sant Esteve de Parets reconeix que Bernat Mascorts de Santa Maria de Gallecs li ha pagat 25 lliures que li devia segons debitori per la dot de Margarida, filla de dit Bernat i esposa d’Antoni. Fet a Sant Genís de Plegamans; testimonis: Narcís Fontanet, Miquel Plana i Miquel Semerti.
Notari: Narcís Rolf, notari públic de Caldes de Montbui per autoritat reial a tot el Principal de Catalunya

Ramon Ros Castelló

Venda 1514-02-17

Pere Font, pagès de Sant Cebrià de Cabanyes de la baronia i terme de Mogoda, ven per necessitat a Pere Aymerich i Joan Colomer, tots dos de Sant Vicenç de Mollet, el dret de lluir i redimir (ius luendi) d’una peça de terra situada als Prats de Mogoda. Fet a Santa Perpètua. Testimonis: Antoni Teixidor i Amador Planas de Santa Perpètua. Vistiplau amb signatura autògrafa de fra Llorenç Verra, prior del monestir de Santa Maria de Montalegre, com a senyor jurisdiccional. Va amb àpoca pel cobrament de 38 lliures, 14 sous i 4 diners.
Notari: Bernat Planas, notari públic de la baronia de Mogoda per autoritat apostòlica i del prior del monestir de Montalegre.

Ramon Ros Castelló

Testament 1500-10-05

Testament que atorga Benet Garangoll, fill de Joan Garangoll, difunt, de la parròquia de Sant Vicenç de Mollet. Nomena marmessors el seu oncle Joan Ros i Melcior Ros Subirà, també de Mollet. Elegeix sepultura al cementiri parroquial de Mollet, al túmul dels seus familiars. Vol que es paguin els seus deutes i que es facin misses i un novenari per la seva ànima. Testimonis: Tomàs Gràcia àlies Balasch i Pere Balasch, el seu fill, tots dos de Mollet. Fet el testament a Mollet.
Notari: Gabriel Romaguera, prevere, rector de l’església parroquial de Sant Vicenç de Mollet.

Ramon Ros Castelló

Venda 1523-08-10

Venda atorgada per Pere Ruguel de Santa Perpètua de Mogoda a favor de Joan Colomer de Sant Vicenç de Mollet, d’una peça de terra situada a la parròquia de Mollet, al terme de la baronia de Mogoda. Es donen les afrontacions. Es fa referència a la intervenció del batlle de la baronia, Jaume Piera. Fet a Santa Perpètua de Mogoda. Testimonis: Cebrià Borrell i Rafael Ros, tots dos de la parròquia de Sant Vicenç de Mollet.
Notari: Antoni Taner, veí de Granollers, notari per autoritat reial i notari de la baronia de Mogoda per autoritat del prior de la cartoixa de Montalegre.

Ramon Ros Castelló

Àpoca 1528-01-02

Àpoca de dot firmada per Gaspar i Antoni Guàrdia de Sant Julià de Palou, per la qual reconeixen que Sebastiana, esposa de dit Antoni, ha pagat per mans d’Antic Mascort de Gallecs 50 lliures com a dot matrimonial. Fet a Granollers. Testimonis: Jaume Jover, clergue de Barcelona, i Antoni Folch, de Sant Vicenç de Medalla, diòcesi de Vic.
Notari: Albert Montaner, notari públic de Granollers per autoritat reial per a tot el principat de Catalunya i els comtats de Rosselló i Cerdanya.

Ramon Ros Castelló

Venda 1525-01-07

Venda d’un censal mort de 20 lliures atorgada per Jaume Rovira de Sant Cebrià de Cabanyes a favor de Francesc Ros, hostaler de la ciutat de Barcelona. Fan de fideïcomissaris: Antic Refart de Sant Pere de Reixac, Miquel Ribalta de Sant Fost de Campsentelles i Antoni Mas, blanquer de Barcelona. Testimonis: Jaume Bruguera, pagès, Sebastià Gisbert i Jaume Farran, escrivans de Barcelona. Va amb àpoca de 16 lliures firmada el 15 de gener de 1525. (El censal era de fet un préstec; el que venia el censal era el que rebia el préstec).
Notari: Pere Janer, notari públic de Barcelona per autoritat reial.

Ramon Ros Castelló

Sentència 1514-10-13

Sentència arbitral sobre la controvèrsia entre Joan Ros del Cloquer i Bernat Mascaró àlies Umbert tots dos de Sant Vicenç de Mollet sobre els drets de pas per un camí que passa pel camí ral de Mollet a Barcelona i per terres d’Antoni Fonolleda i el mas Umbert. S’esmenta un molí i el torrent de Cagadell. Actua de mediador i àrbitre fra Guerau Miquel de Vilatorta, monjo cambrer del monestir de Sant Cugat del Vallès.
Notari: Pere Çaragossa, notari públic de Barcelona per autoritat reial

Ramon Ros Castelló

Results 21 to 30 of 49