Mostrar 8631 resultados

Descrição arquivística
Catalão
Opções de pesquisa avançada
Previsualizar a impressão Ver:

8414 resultados com objetos digitais Mostrar resultados com objetos digitais

Venda 1282-03-15

Venda atorgada per Maria, filla del difunt Berenguer d’Spiellis i de la seva dona Astrugue, i esposa de Joan de Plans (Planius), amb el consens d’ell, per la qual venen i traspassen a Mateu Gerald de la parròquia de Santa Maria de Palau Solità i a la seva dona Elisenda dues quarteres de forment censals a recta mesura de Barcelona que dita Maria rep i ha de rebre cada any de cens en la festa de Sant Pere i Sant Feliu del mes d’agost en dues feixes de terra que tenen sota domini i alou seu al comtat de Barcelona, a Mollet (apud Molletum), per raó de successió de la seva mare. El preu són 11 lliures i cinc sous de moneda de Barcelona.Fet el primer dia dels idus de març de l’any del Senyor MCCLXXX secundo. Testimonis presents: Guillem de Vila, prevere; Romeus de Sabadell, Pere d’Ametlla (Amigdalario) i Pere de Plans.
Notari: Mateu Llobet, notari públic de Barcelona (Mathei Lupeti)

Ramon Ros Castelló

Venda 1297-11-07

Venda atorgada per Guillem de Pujol (Podiolo) fill del difunt Pere de Pujol, i Geralda la seva dona, i Guillema, mare de dit Guillem, i Arnau, marit de dita Guillema i Elisenda, germana de dit Guillem de Pujol, de la parròquia de Sant Vicenç de Mollet, a favor de Guillem des Clos i el seu fill Pere de dita parròquia, d’aquella peça de terra que tenen a la mateixa parròquia, al lloc anomenat Prat de Devesa, i la tenen pel senyor bisbe de Barcelona; el preu de venda són 45 sous de tern. Fet el VII idus de novembre de l’any del Senyor MCCXCVII. Testimonis: R. Cudina. Berenguer Am(er?), A. Burgès i Bernat Burgès. Signatura autògrafa de Bernat, bisbe de Barcelona, que ho subscriu.
Notari: Simon de Vilamajor, notari públic de Caldes de Montbui

Ramon Ros Castelló

Venda 1325-04-05

Venda atorgada per Feliu d’Olivera, fill dels difunts Pere d’Olivera i d’Elisenda, de la parròquia de Sant Vicenç de Mollet, hereu pel testament de la seva mare, a favor de Bartomeu de Mollet i la seva dona Elisenda unes cases amb edificis i sortides i entrades, que té a cens d’un parell de capons bons pagadors al Nadal del Senyor al monestir de Sant Cugat del Vallès, que es troben a la sagrera de dita parròquia de Sant Vicenç, sota alou i domini en part del bisbe de Barcelona i en part del celler de dit monestir; limiten amb un carrer o camí públic. El preu de venda són vuit lliures i mitja de moneda barcelonina. Testimonis: Martí de Cirera, ciutadà de Barcelona, Bernat de Vilar i Simon Girona de la parròquia de Santa Maria de Gallecs. Firma autògrafa de fra Pere de Rubí, cambrer del monestir de Sant Cugat. (pridie nonis aprilis anno domini 1325).
Notari: Bartomeu March, notari públic de Barcelona

Ramon Ros Castelló

Establiment 1344-11-19

Establiment emfitèutic atorgat per fra Arnau de Palou, prior del priorat i monestir de Sant Marçal del Montseny a favor de Guillem Satya de Sant Genís de Vilassar de tot aquell agrari i quint sobre una peça de terra situada en dita parròquia, al lloc anomenat “Al camp de Sereny”. XIII kalendes decembri anno Domini MCCCXLIIII. Signatura autògrafa del prior.

Ramon Ros Castelló

Definició 1355-07-18

Definició de drets que atorga i reconeix Bernat Mir de la vila de Sabadell a Bernat Calvet, fill del difunt Berenguer, de Sant Martí de Cerdanyola. Testimonis: Berenguer Janer, Miquel Bernat i Jaume Barçalona del mas Moragues.
Notari: Guillem Estaper (Stiperi), notari públic de Sabadell

Ramon Ros Castelló

Concòrdia 1364-05-15

Concòrdia i pactes entre Arnau Mascort, Bartomeu Blanch, Maria vídua de Francesc Febrer i Francesca, filla d’aquests, tots ells de la parròquia de Santa Maria de Gallechs, per solucionar la qüestió i controvèrsia per causa del drets de regar els horts als voltants dels torrents de Villar i de Cagadell. Testimonis: Antoni Febrer i Feliu ¿Mason?. Fet a Granollers.
Notari: Pere Salvador, notari públic per tota la terra del rei d’Aragó, tinent de les escriptures de Mn. Jaume de Coll, difunt.

Ramon Ros Castelló

Àpoca 1403-01-30

Àpoca per la qual Jaume Esteve de la parròquia de Santa Maria de Montmeló, reconeix que els prohoms de la universitat (ajuntament) de les parròquies de Sant Esteve de Parets, Sant Vicenç de Mollet i Santa Maria de Gallecs li han pagat 15 lliures barcelonines que se li devien per raó d’un censal mort. Testimonis: Jaume de Prat de Sant Cristòfol de Lliçà i Pere Sard (Sardus) habitant de Montmeló.
Notari: Francesc Espanyol (Spanyolli) rector de Santa Maria de Montmeló i notari públic.

Ramon Ros Castelló

Àpoca 1409-09-03

Àpoca per la qual Salvador Mascort de Sant Esteve de la Garriga, originari del mas Cort de Santa Maria de Gallecs reconeix que Bernat Collell àlies Mascort, pare i legítim administrador de Jaume Mascort fill i hereu universal, li ha donat 20 lliures que se li devien pels drets de legítima paterna (hi ha un forat al text). Testimonis: Baltasar Tremunt de Santa Coloma de Marata i Bartomeu Carreras àlies Guerau de Sant Julià d’Argentona.
Notari: Pere Marrull, ciutadà de Barcelona, habitant a Granollers, notari públic per a totes les terres i dominis del sereníssim senyor rei d’Aragó.

Ramon Ros Castelló

Definició 1418-07-17

Definició i remissió dels drets de legítima paterna i materna que firma Margarita, filla de Jaume Ros i Margarita, i esposa de Ponç Torra de Sant Cebrià de Cabanyes, als seus esmentats pares; rep a canvi 55 lliures de moneda. Testimonis: Jaume Roca, rector de l’església de Santa Maria de Montmeló, Ramon Ferrer àlies Cabassa de Parets, Miquel Colomer de Santa Perpètua de Mogoda i Arnau Dezplà, oriünd del terme del castell de Sentmenat. Fet a la parròquia de Sant Vicenç de Mollet.
Notari: Berenguer de Jonquera, notari públic per autoritat de l’il·lustríssim rei d’Aragó

Ramon Ros Castelló

Donació 1423-07-27

Donació que atorga Maria, vídua d’Arnau Sabater, guixer de Barcelona, hereu universal del difunt Gabriel Sabater, pintor de la mateixa ciutat, a favor d’Antònia, cunyada seva. Testimonis: Pere Roca, apotecari, Antoni Martí, notari i Pere de Torres, escrivà. Fet a la ciutat de Barcelona.
Notari: Julià dez Roure, notari públic.

Ramon Ros Castelló

Resultados 1 a 10 de 8631