S'estan mostrant 151 resultats

Descripció arxivística
Fons personals With digital objects
Vista prèvia d'impressió View:

Àpoca 1403-01-30

Àpoca per la qual Jaume Esteve de la parròquia de Santa Maria de Montmeló, reconeix que els prohoms de la universitat (ajuntament) de les parròquies de Sant Esteve de Parets, Sant Vicenç de Mollet i Santa Maria de Gallecs li han pagat 15 lliures barcelonines que se li devien per raó d’un censal mort. Testimonis: Jaume de Prat de Sant Cristòfol de Lliçà i Pere Sard (Sardus) habitant de Montmeló.
Notari: Francesc Espanyol (Spanyolli) rector de Santa Maria de Montmeló i notari públic.

Ramon Ros Castelló

Àpoca 1409-09-03

Àpoca per la qual Salvador Mascort de Sant Esteve de la Garriga, originari del mas Cort de Santa Maria de Gallecs reconeix que Bernat Collell àlies Mascort, pare i legítim administrador de Jaume Mascort fill i hereu universal, li ha donat 20 lliures que se li devien pels drets de legítima paterna (hi ha un forat al text). Testimonis: Baltasar Tremunt de Santa Coloma de Marata i Bartomeu Carreras àlies Guerau de Sant Julià d’Argentona.
Notari: Pere Marrull, ciutadà de Barcelona, habitant a Granollers, notari públic per a totes les terres i dominis del sereníssim senyor rei d’Aragó.

Ramon Ros Castelló

Àpoca 1448-04-14

Àpoca per la qual Pere Incla, fill de Francesc Company àlies Incla, hereu i propietari del mas Incla de Santa Maria de Palau Solità, reconeix que Eulàlia filla de Cristòfol (...?) àlies Mascort i de Salvadora, difunts, de Santa Maria de Gallecs li ha pagat 30 lliures per la dot. Fet a Santa Maria de Palau Solità. Testimonis: Joan Blanch i Miquel Sanxis de Granollers.
Escrivà: Lluis Emanuel de Cruylles, prior del monestir de Sant Llorenç de Munt.

Ramon Ros Castelló

Àpoca 1489-10-23

Àpoca per la qual Gaspar Esteve i el seu fill Gaspar, del mas Masqueró de Santa Maria de Barberà, reconeix que Antònia, filla de Vicenç Ros, vivent, i de Margarita, difunta, tots dos de Sant Vicenç de Mollet, li ha pagat 35 lliures pel dot matrimonial. Testimonis: Pere Cases, corder, ciutat de Barcelona, i Francesc Bonet, de Sant Feliu de Sabadell. Fet a Santa Maria de Barberà.
Notari: Pere Joan notari públic per autoritat reial per tot el principal de Catalunya i el regne de Mallorca.

Ramon Ros Castelló

Àpoca 1510-10-06

Antoni Gual (Quall) de Sant Esteve de Parets reconeix que Bernat Mascorts de Santa Maria de Gallecs li ha pagat 25 lliures que li devia segons debitori per la dot de Margarida, filla de dit Bernat i esposa d’Antoni. Fet a Sant Genís de Plegamans; testimonis: Narcís Fontanet, Miquel Plana i Miquel Semerti.
Notari: Narcís Rolf, notari públic de Caldes de Montbui per autoritat reial a tot el Principal de Catalunya

Ramon Ros Castelló

Àpoca 1523-05-17

Àpoca per la qual Jaume Salba de Santa Maria d’Antiga (Santiga) confessa i reconeix que Antiga, vídua de Bernat Mascort, i Antic Mascort, de Gallecs, li han pagat 50 lliures pel dot d’Antònia, filla i germana dels mateixos. Testimonis: Marc Raga de Santa Maria de Montmeló i Sebastià Antic Cos(...?) de Sant Vicenç de Mollet.
Notari: Joan Jeroni Canyelles, notari públic de Barcelona per autoritat reial.

Ramon Ros Castelló

Àpoca 1528-01-02

Àpoca de dot firmada per Gaspar i Antoni Guàrdia de Sant Julià de Palou, per la qual reconeixen que Sebastiana, esposa de dit Antoni, ha pagat per mans d’Antic Mascort de Gallecs 50 lliures com a dot matrimonial. Fet a Granollers. Testimonis: Jaume Jover, clergue de Barcelona, i Antoni Folch, de Sant Vicenç de Medalla, diòcesi de Vic.
Notari: Albert Montaner, notari públic de Granollers per autoritat reial per a tot el principat de Catalunya i els comtats de Rosselló i Cerdanya.

Ramon Ros Castelló

Àpoca 1533-08-20

Àpoca per la qual fra Jaume de Rocacrespa, cambrer del monestir de Sant Cugat del Vallès de l’orde de Sant Benet, reconeix que Jaume Montanyola pagès de Sant Julià de Palou li ha pagat 20 ducats d’or que se li devien en relació amb el mas Ros del Cloquer de Sant Vicenç de Mollet, del qual és propietari. Testimonis: Antoni Joan Bonet i Miquel Çacirera, escrivents. Fet a Barcelona.

Ramon Ros Castelló

Àpoca 1545-02-15

Àpoca per la qual fra Jaume de Rocacrespa, monjo cambrer del monestir de Sant Cugat del Vallès reconeix que Cebrià Borrell de Sant Vicenç de Mollet, administrador legítim d’Eulàlia, impúber, filla de dit Cebrià i de la difunta Elionor, hereva universal de la seva difunta mare, lli ha donat 12 ducats d’or per raó del lluïsme de terra o foriscapi per una remuneració o transacció que dita Eulàlia va fer per Jaume Muntanyola, de Sant Julià de Palou, i de na Clara, difunta, com a hereva universal dels béns que foren del difunt Joan Ros del Cloquer, de Sant Vicenç de Mollet. Fet a Barcelona. Testimonis: honorable Francesc Vallers, mercader, i Francesc Beres i Jaume Bellisser, escrivans de Barcelona.
Notari: Pere Janer, notari públic de Barcelona per autoritat reial.

Ramon Ros Castelló

Resultats 1 a 10 de 151