Fonds - Fons de l'Administració local

Résultats 1 à 10 sur 646 Afficher tout

Zone d'identification

Cote

Titre

Fons de l'Administració local

Date(s)

  • 1836 - 2021 (Création/Production)

Niveau de description

Fonds

Étendue matérielle et support

1300 metres lineals, en suport paper (1836-2017) i digital (2017-Ac.)

Zone du contexte

Nom du producteur

Notice biographique

Histoire archivistique

El municipi de Mollet del Vallès està situat a la comarca del Vallès Oriental. Les primeres referències documentals de Gallecs i Mollet són, respectivament, de l’any 904 i 993. Aquesta última data documentada va ser la base per poder celebrar el mil·lenari de la ciutat l’any 1993. Recerques recents han trobat un document de l’any 982 en què ja s’esmenta Mollet. La Seu de Barcelona va tenir la jurisdicció sobre Mollet del Vallès des del segle XII, i el 1393 la població va passar a dependre directament de la Corona. La situació geogràfica i el fet que hagi esdevingut un important nus de comunicacions, han afavorit el pas de població rural a nucli industrial i comercial destacat de l'àrea de Barcelona. La història de l’arxiu municipal de Mollet del Vallès està íntimament vinculada a la tasca dels secretaris de l’Ajuntament, que actuen com a secretaris-arxivers. No obstant fou l’Alcalde Antoni Subirana qui exigí, en data 25 de gener de 1869, un inventari detallat de tota la documentació municipal i ordenà la construcció d’un armari per a custodiar-la. Des d’aleshores tenim constància dels següents inventaris de la documentació de l’arxiu municipal:
1875-1885, realitzat pel secretari Teodor Vila Termens
1905, dos inventaris elaborats pel secretari Josep Alsina
1906, inventari d’Enric Rojas Cantos Fou el vint-i-nou d’octubre de 1983 quan s’adoptà l’acord de creació de l’Arxiu Històric Municipal de Mollet del Vallès.
Actualment forma part del Servei d’Arxius de Catalunya de la Generalitat i de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona i està adherit a la Declaració Universal dels Arxius des del 2016. És doncs un servei de l’administració municipal amb la missió de conservar i custodiar la documentació de la corporació local, així com de diversos fons externs procedents de donacions particulars, per posar-la a l’abast de l’administració, de la ciutadania i de la comunitat acadèmica.

Source immédiate d'acquisition ou de transfert

Zone du contenu et de la structure

Portée et contenu

El fons municipal de l’Arxiu comprèn documentació generada per l’activitat municipal durant l’època contemporània, de mitjans del s. XIX fins a l’actualitat. L’època anterior a la dècada de 1940 presenta buits importants deguts, per una banda, a la manca de disciplina arxivística en aquells temps i, per una altra, a la destrucció de documents que es va produir durant la Guerra Civil.
Concretament, conté documentació catalogada des de l’any 1836 fins a 2017 en suport paper, amb algun document aïllat de data anterior. A partir de 2017 s’inicia l’administració electrònica i tota la documentació municipal es genera en suport digital.
El fons en paper ocupa gairebé un kilòmetre i mig de documents que recullen pràcticament tota la vida administrativa de Mollet entre 1836 i 2017. Destaquen tres sèries importants des del punt de vista històric. En primer lloc, els llibres d’actes del Ple, el més antic dels quals és de 1836. A continuació, els padrons d’habitants dels quals tenim dades des de 1902, tot i que amb algun buit fins als anys 20. Finalment, els expedients d’obres que són els més sol·licitats per la ciutadania donat que contenen els plànols dels habitatges i les dades tècniques de les construccions. Els més antics que es conserven daten de 1886.

Évaluation, élimination et calendrier de conservation

Accroissements

Mode de classement

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d’accès

Conditions de reproduction

Langue des documents

  • catalan
  • espagnol ibérique

Écriture des documents

Notes de langue et graphie

Caractéristiques matérielle et contraintes techniques

Instruments de recherche

Quadre de classificació dels ajuntaments (model de la Generalitat de Catalunya)

Zone des sources complémentaires

Existence et lieu de conservation des originaux

Existence et lieu de conservation des copies

Unités de description associées

Descriptions associées

Zone des notes

Identifiant(s) alternatif(s)

Mots-clés

Mots-clés - Sujets

Mots-clés - Lieux

Mots-clés - Noms

Mots-clés - Genre

Zone du contrôle de la description

Identifiant de la description

Identifiant du service d'archives

Règles et/ou conventions utilisées

  • Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC) 2007; VV.AA. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

Statut

Ébauche

Niveau de détail

Moyen

Dates de production, de révision, de suppression

2021-06-01

Langue(s)

Écriture(s)

Sources

Zone des entrées

Sujets associés

Personnes et organismes associés

Genres associés

Lieux associés